Shopping Cart

Inga produkter i kundvagnen.

Rättsligt meddelande

RÄTTSLIG INFORMATION

Ägare: Emmie Ekdahl

VILLKOR

1. MÅL

Dessa allmänna användningsvillkor och sekretesspolicy (hädanefter de "allmänna villkoren") reglerar användningen av webbplatsen www.emmieekdahl.com (hädanefter webbplatsen) som Emmie Ekdahl gör tillgänglig för personer som har tillgång till dess webbplats för att tillhandahålla information om sina egna produkter och tjänster och / eller samarbetspartners från tredje part, och för att underlätta tillgång till dem (alla gemensamt kallade ”tjänsterna”). Användare som har åtkomst till dessa delar av webbplatsen samtycker till att genom att komma åt ovannämnda sidor underkastas villkoren i dessa allmänna villkor, i den mån detta kan tillämpas på dem.

2.- KORREKT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Användaren förbinder sig att använda tjänsterna på ett flitigt, korrekt och lagligt sätt och i synnerhet som exempel och inte begränsning förbinder sig att avstå från:

(a) använda tjänsterna på ett sätt för ändamål eller effekter som strider mot lag, moral och allmänt accepterad god tull eller allmän ordning;

(b) reproducera eller kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera tjänsterna, såvida du inte har tillstånd från ägaren av motsvarande rättigheter eller om det är lagligt tillåtet;

(c) utföra alla handlingar som kan betraktas som ett brott mot immateriella eller industriella äganderättigheter som tillhör Emmie Ekdahl eller tredje part;

(d) använda Tjänsterna och, i synnerhet, information av vilket slag som helst som erhålls via Webbplatsen för att skicka reklam, kommunikation för direktförsäljningsändamål eller för något annat kommersiellt syfte, oönskade meddelanden adresserade till ett flertal människor oavsett syfte, samt marknadsföring eller avslöjande av informationen på något sätt;

Användaren är ansvarig för skador av något slag som Emmie Ekdahl kan drabbas av, vid tillfället eller som en följd av brott mot någon av de skyldigheter som anges ovan samt andra som ingår i dessa allmänna villkor och / eller de som åläggs av Lag om användningen av webbplatsen. Emmie Ekdahl kommer alltid att se till att det nuvarande rättssystemet respekteras och har rätt att, efter eget gottfinnande, avbryta tjänsten i händelse av den påstådda uppdraget, fullständigt eller ofullständigt, av något av de brott eller förseelser som upprättats av nuvarande strafflagen. , eller i händelse av att observera något beteende som enligt Emmie Ekdahl strider mot dessa allmänna villkor, de allmänna avtalsvillkoren som fungerar för denna webbplats, lagen, de regler som fastställts av Emmie Ekdahl eller dess medarbetare eller kan störa den goda driften , image, trovärdighet och / eller prestige hos Emmie Ekdahl eller dess medarbetare.

3 - FASTIGHETSRÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen, såsom texter, grafik, fotografier, logotyper, ikoner, bilder, samt grafisk design, källkod och programvara, är Emmie Ekdahls eller tredje parts exklusiva egendom, vars rättigheter i detta avseende legitimt innehar. Emmie Ekdahl och skyddas därför av nationell och internationell lagstiftning. Det är strängt förbjudet att använda alla delar av industriell och immateriell egendom för kommersiella ändamål, liksom deras distribution, modifiering, ändring eller dekompilering.

 

4 - UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Emmie Ekdahl förbehåller sig rätten att avbryta åtkomsten till webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande, vare sig det gäller teknisk, säkerhet, kontroll, underhåll, strömavbrott eller någon annan berättigad orsak. Följaktligen garanterar Emmie Ekdahl inte tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten på sin webbplats, så användningen av densamma av den registrerade användaren sker på egen risk och bekostnad, utan att Emmie Ekdahl när som helst kan hållas ansvarig i det här handlar om. Emmie Ekdahl är inte ansvarig i händelse av avbrott i Tjänsterna, förseningar, fel, fel på samma och i allmänhet andra olägenheter som har sitt ursprung i orsaker som ligger utanför Emmie Ekdahls kontroll och / eller på grund av en uppsåtlig eller skyldig handling från den registrerade användaren och / eller härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure. Trots bestämmelserna i artikel 1105 i civillagen, alla händelser som inträffar utanför Emmie Ekdahls kontroll, såsom: misslyckande från tredje part, operatörer eller tjänsteföretag, statliga handlingar, brist på tillgång till tredjepartsnätverk, handlingar eller utelämnanden av Offentliga myndigheter, de andra som produceras som ett resultat av naturfenomen, blackouts etc. och attacker från hackare eller tredje parter som är specialiserade på datorsystemets säkerhet eller integritet, förutsatt att Emmie Ekdahl har antagit rimliga säkerhetsåtgärder i enlighet med staten av tekniken. I vilket fall som helst, oavsett orsak, tar Emmie Ekdahl inget ansvar för direkta eller indirekta skador, följdskador och / eller förlorade vinster. På samma sätt utesluter Emmie Ekdahl allt ansvar för skador av något slag som kan bero på förekomsten av virus eller förekomsten av andra skadliga element i innehållet som kan orsaka förändringar i datorsystem samt dokument eller system som är lagrade i dem. Emmie Ekdahl ansvarar inte för användningen som användaren gör av tjänsterna på webbplatsen, liksom för annat material därav, som kränker rättigheterna till immateriell eller industriell äganderätt eller annan rättighet från tredje part. Användaren förbinder sig att hålla Emmie Ekdahl ofarlig för skada, förlust, påföljd, kostnad (inklusive, utan begränsning, advokatsalar) eller civilrättsligt, administrativt eller annat slags ansvar som Emmie Ekdahl kan drabbas av i samband med intrånget eller delvis eller bristande efterlevnad från din sida av vad som fastställs i dessa allmänna villkor eller i tillämplig lagstiftning, och särskilt i förhållande till dess skyldigheter beträffande skyddet av personuppgifter som ingår i dessa villkor eller som fastställts i LOPD och utvecklingsreglerna.

5 - LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Emmie Ekdahl garanterar inte eller tar inget ansvar för skador som har uppstått genom att komma åt tredjepartstjänster via anslutningar, länkar eller länkar från länkade webbplatser eller för deras noggrannhet eller tillförlitlighet. Funktionen för länkarna som visas i Emmie Ekdahl är uteslutande att informera användaren om förekomsten av andra informationskällor på Internet, där de kan utöka de tjänster som erbjuds av portalen. Emmie Ekdahl ansvarar inte på något sätt för det resultat som erhålls genom nämnda länkar eller för de konsekvenser som följer av användarens tillgång till dem. Dessa tjänster från tredje part tillhandahålls av dem, så Emmie Ekdahl kan inte och kontrollerar inte lagligheten av tjänsterna eller deras kvalitet. Följaktligen måste användaren vara ytterst försiktig vid bedömningen och användningen av den information och tjänster som finns i innehållet från tredje part.